EMIR – Regelverk för handel med derivatkontrakt för företag

EMIR-regelverket (European Markets Infrastructure Regulation) har som mål att stärka tillsynen av derivathandeln samt att öka marknadens förmåga att reducera och motstå risker. 

EMIR-regelverket berör framförallt så kallade OTC-derivat (bilaterala avtal där exempelvis Handelsbanken är motpart). Vissa delar omfattar även börshandlade derivat (ETD). Regelverket är indelat i tre huvudområden - transaktionsrapportering, riskbegränsande åtgärder samt (för större företag) clearingkrav. anken on vastapuolena), mutta ulottuu myös pörssijohdannaisiin (ETD). Säännöstö on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Nämä ovat kaupparaportointi, riskejä rajoittavat toimet sekä (suurten yritysten osalta) määritysvelvollisuus.

ESMA - European Securities and Markets Authority Öppnas i nytt fönster

Transaktionsrapportering 

Samtliga affärer gällande derivatkontrakt som ett företag genomför måste inrapporteras till ett särskilt transaktionsregister. 

Rapporteringen omfattar instrumentgrupperna:

  • Aktiederivat (index-optioner, futurer, aktieswap, m.m.)
  • Räntederivat (Interest Rate Swaps, räntetak, m.m.)
  • Kreditderivat (Credit Default Swaps, Total Return Swaps, m.m.)
  • Råvaruderivat (oljefuturer, guldoptioner, terminer, genomsnittskontrakt m.m.)
  • Valutaderivat (Valutaterminer, optioner, Swap, m.m.)

Valutaderivat avser alla valutakontrakt med likvid senare än två dagar efter avtalsdatum.

Företaget självt har ansvaret att rapportering av dess affärer sker, men kan välja att delegera den tekniska och administrativa hanteringen till någon annan. 

Delegera rapporteringen till Handelsbanken

Handelsbanken erbjuder företaget att rapportera de derivataffärer som företaget genomför med Handelsbanken. För att kunna hjälpa till behöver Handelsbanken:

  • ett tecknat avtal för tjänsten (”Avtal om rapportering av derivattransaktioner”)
  • ett så kallat LEI-nummer (Legal Entity Identifier) som företaget måste ansöka om hos vissa godkända administratörer vilka även har rätt ta ut en kostnad för detta internationella ID-nummer.

Riskbegränsande åtgärder

Bekräftelser: Varje företag måste skyndsamt bekräfta sina derivataffärer (OTC-derivat och valutaterminer) elektroniskt. De nya reglerna kommer fasas in under en övergångsperiod med målet att företaget ska bekräfta sina affärer senast följande bankdag.

Portföljavstämning och tvistelösning: Företaget måste ha ett tydligt definierat och förutbestämt förfarande för hur utestående derivatkontrakt och ställda säkerheter ska kunna stämmas av. Likaså gäller att fastslagna rutiner måste finnas på plats för hur eventuella tvister avseende dessa derivatkontrakt ska lösas.

Clearingkrav: Parterna är skyldiga att låta de OTC-derivattransaktioner som kommissionen specificerat i sina tekniska standarder att clearas genom en central motpart (Central Counterparty dvs. CCP clearing).