Incitament och andra ersättningar

Incitament

Handelsbanken får endast under vissa givna förutsättningar betala eller ta emot en avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) i samband med att banken tillhandahåller investerings- eller sidotjänster. Betalas eller ges incitament till eller av en tredje part måste incitamentet vara utformat för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten och incitamentet får inte hindra Handelsbanken från att ta tillvarata kundernas intressen. Nedan lämnas en sammanfattning om de incitament som Handelsbanken betalar eller ger till tredje part och de incitament som Handelsbanken erhåller från tredje part. Om du önskar mer information om de incitament som utgår i samband med en viss tjänst är du välkommen att kontakta din rådgivare eller ditt kontor.

Fonder 

Handelsbanken förmedlar fonder från olika fondbolag, såväl Handelsbankens egna fondbolag som andra fondbolag. För sådan förmedling får Handelsbanken viss distributionsersättning. Distributionsersättningen utgår som en andel av den förvaltningsavgift som du som kund betalar till fondbolaget. Ersättningen kan variera mellan olika fondbolag och utgår under den period du som kund behåller fondandelarna. Du som kund betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt den procentsats som framgår av faktablad för respektive fond och den ersättning som banken får innebär ingen ytterligare kostnad för dig.

Banken får ersättning med 50 procent av fondens förvaltningsavgift för förmedling av fonder som förvaltas av bolag inom Handelsbankskoncernen, förutom för andelsklasser utan distributionsersättning.

Banken förmedlar även fonder som förvaltas av bolag utanför Handelsbankskoncernen. För sådan förmedling erhåller banken förmedlingsersättning enligt ingånget distributionsavtal. Ersättning utgår med ett belopp som beräknas som en procentsats av fast förvaltningsavgift och uppgår till mellan 0 och 50 procent. För flertalet fonder uppgår ersättningen till mellan 30 och 50 procent. Du som kund betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt den procentsats som framgår av informationsbroschyren för respektive fond.

Övriga incitament

Härutöver förekommer att banken betalar andra faktiska avgifter till tredje parter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla investerings- eller sidotjänster såsom depåkostnader, avvecklings- och växlingskostnader och lagstadgade avgifter.

Handelsbankens strukturerade produkter

Strukturerade produkter är finansiella instrument vars avkastning är beroende av utvecklingen i en eller flera underliggande tillgångar, t.ex. aktier, valutor eller råvaror. Löptiden skiljer sig åt mellan olika produkter och vissa produkter kan också förfalla i förtid. En utgivare av en strukturerad produkt kallas för emittent och är den som är betalningsskyldig enligt produktens villkor. Den som tar fram en strukturerad produkt kallas för arrangör och den som säljer, marknadsför eller på annat sätt förmedlar strukturerade produkter kallas distributör. Samma institut kan agera som emittent, arrangör och distributör. Ersättning för riskhantering, produktion och distribution kallas arrangörsarvode och utgår som en andel av det pris du som kund betalar för produkten. Som kund betalar du normalt också ett courtage vid köp av en strukturerad produkt. Arrangörsarvodet och courtaget kan variera mellan olika produkter. I informationsbroschyren till varje produkt anges hur stora kostnaderna beräknas vara för den aktuella produkten.

Hos Handelsbanken kan du endast teckna strukturerade produkter där vi själva agerar som emittent och arrangör. När du som kund köper en strukturerad produkt i Handelsbanken betalar du likvid för produkten och courtage. Courtage betalas i samband med teckning av produkten men även vid köp eller försäljning på andrahandsmarknaden.

Arrangörsarvodet tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i produktens pris.