Incitament och andra ersättningar

Incitament

Handelsbanken får endast under vissa givna förutsättningar betala eller ta emot en avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) i samband med att banken tillhandahåller investerings- eller sidotjänster. Betalas eller ges incitament till eller av en tredje part måste incitamentet vara utformat för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten och incitamentet får inte hindra Handelsbanken från att ta tillvarata kundernas intressen. Nedan lämnas en sammanfattning om de incitament som Handelsbanken betalar eller ger till tredje part och de incitament som Handelsbanken erhåller från tredje part. Om du önskar mer information om de incitament som utgår i samband med en viss tjänst är du välkommen att kontakta din rådgivare eller ditt kontor.

Fonder 

Handelsbanken förmedlar fonder från olika fondbolag, såväl Handelsbankens egna fondbolag som andra fondbolag. För sådan förmedling får Handelsbanken viss distributionsersättning. Distributionsersättningen utgår som en andel av den förvaltningsavgift som du som kund betalar till fondbolaget. Ersättningen kan variera mellan olika fondbolag och utgår under den period du som kund behåller fondandelarna. Du som kund betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt den procentsats som framgår av faktablad för respektive fond och den ersättning som banken får innebär ingen ytterligare kostnad för dig.

Banken får ersättning med 50 procent av fondens förvaltningsavgift för förmedling av fonder som förvaltas av bolag inom Handelsbankskoncernen, förutom för andelsklasser utan distributionsersättning.

Banken förmedlar även fonder som förvaltas av bolag utanför Handelsbankskoncernen. För sådan förmedling erhåller banken förmedlingsersättning enligt ingånget distributionsavtal. Ersättning utgår med ett belopp som beräknas som en procentsats av fast förvaltningsavgift och uppgår till mellan 0 och 50 procent. För flertalet fonder uppgår ersättningen till mellan 30 och 50 procent. Du som kund betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt den procentsats som framgår av informationsbroschyren för respektive fond.

Övriga incitament

Härutöver förekommer att banken betalar andra faktiska avgifter till tredje parter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla investerings- eller sidotjänster såsom depåkostnader, avvecklings- och växlingskostnader och lagstadgade avgifter.