Att välja in

Beroende på fondens investeringsstrategi väljer vi de rätta bolagen eller fonderna eller det rätta indexet.
En grön glasjordglob i handen.

Vi investerar i framtiden

Handelsbankens arbete med ansvarsfullhet följer FN:s Agenda 2030. I agendan ingår 17 globala mål och 169 delmål, som FN:s medlemsländer har kommit överens om. Vi har identifierat de viktigaste delmålen för investeringarnas del och lagt upp en modell som analyserar hur fonden stöder dessa mål. I modellen ser man bl.a. på vilka lösningar en produkt eller tjänst erbjuder för att hjälpa oss på vägen till de globala målen. Det krävs en mycket noggrann analys för att hitta det rätta bolaget, indexet eller den rätta fonden. Investeringarna påverkar de globala målen och företagens ansvarsfulla verksamhet styr våra investeringsval.

Omställningsbolag

Vi vill hitta de bolag vars produkter och tjänster främjar uppnåendet av klimatmålen. Vårt mål är att påskynda omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Därför investerar vi i omställningsbolag som är beredda att utveckla sin verksamhet i en mer hållbar riktning och som visar vägen för minskade koldioxidutsläpp. Bolaget ska tillämpa Paris klimatöverenskommelsen och investeringarna ska stöda övergången från fossil energi till förnybar energi.

Exempel på investeringar i omställningsbolag

Handelsbanken har investerat i en stor europeisk energiproducent vars spjutspetsprojekt är vindkraftverk till sjöss. Bolaget är ett av de första energibolagen som har bytt ut fossila energikällor mot förnybara. Bolagets mål är att minska växthusgasutsläppen ytterligare så att minskningen år 2023 är 96 procent jämfört med 2006.


Handelsbankens ansvarsfulla fonder

Svanenmärket som vår fond har fått.

Hållbar Energi

Fonden Hållbar Energi placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att motarbeta klimatuppvärmningen. Ett krav är att det finns ett tydligt samband mellan ett miljöproblem, lösningen på det och investeringen i fonden. Fonden är Svanenmärkt som ett tecken på hållbarhet.

Ikon: jordglob inne i ett öga.

Temafonder

Vi identifierar teman som grundar sig på globala förändringar och utvecklingstrender, och som enligt oss kommer att förbättra tillväxten och företagens lönsamhet på lång sikt.

Energieffektivitet och vattenförsörjning är exempel på investeringsteman. Vi söker företag som utvecklar hållbara och lönsamma lösningar för de utmaningar som energiförbrukningen och de knappa vattenresurserna för med sig.

Läs mer

En kaffekopp står bredvid en bärbar dator.

Mötas digitalt?

Vill du prata om frågor kring sparande och placering? När du inte har tid att komma till kontoret är ett digitalt möte med din kontaktperson lösningen.
Digitalt möte

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.