Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Miljörelaterade och sociala egenskaper i portföljförvaltning
Väderkvarnar vid kusten

Hållbarhet i portföljförvaltning

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Handelsbanken Finlands diskretionära portföljer förvaltas av lokala portföljförvaltare med hjälp av Handelsbanken Fonders allokeringsgrupp som består av internationella experter.

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR) samt EU-förordningen 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (EU-taxonomin).

Förköpsinformation 2024

Diskretionär portföljförvaltning
Artikel 8

De diskretionära portföljernas miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

  • Portföljerna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom investeringar, i huvudsak via placeringar i fonder, i hållbara obligationer eller i bolag (samt obligationer utgivna av bolag) vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljö- eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2023 och / eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. 
  • Portföljerna främjar även miljörelaterade egenskaper genom att välja bort investeringar, såväl direkta som indirekta, i bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor. 
  • Sociala egenskaper främjas också genom att välja bort investeringar, såväl direkta som indirekta, i bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.
  • Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (Principle Adverse Impact, PAI) beaktas också i portföljförvaltningen kopplat till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor.
  • De diskretionära portföljerna är aktivt förvaltade och jämförelseindex har inte valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som portföljen främjar..

Ingen målsättning om hållbara investeringar

Portföljerna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att portföljerna bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Portföljerna kan även placera i vad som definieras som hållbara investeringar, enligt EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR). 

Så integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Handelsbanken tar hänsyn till hållbarhetsrisker inom förvaltningen av diskretionära portföljer. Hållbarhetsrisker beaktas  när portföljförvaltaren gör urval och utvärderar fonder och fondbolag till portföljerna inom diskretionär förvaltning. Tillsammans med finansiella kriterier integreras miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i de löpande investeringsbesluten. Detta i enlighet med koncernens policyer och riktlinjer kring hållbarhet. Det medför att branscher och bolag där vi ser förhöjda hållbarhetsrisker eller huvudsakliga negativa konsekvenser inom olika hållbarhetsområden är exkluderade. Vår bedömning är att detta har en positiv inverkan på avkastningen sam reducerar negativ inverkan. 

Hur kommer hållbara investeringar bidra till ett hållbart mål och inte orsaka betydande skada för något annat hållbart mål?

Portföljernas hållbara investeringar görs i huvudsak via placeringar i fonder, i hållbara obligationer eller i bolag (och obligationer utgivna av bolag) vars ekonomiska aktiviteter bedöms ha ett positivt bidrag till uppfyllelse av ett eller flera miljömål eller sociala mål alternativt att bolaget är involverat i verksamhet anpassad till EU- taxonomin. De miljömässiga och sociala målen är definierade med utgångspunkt i Globala målen i Agenda 2030. Bolag vars ekonomiska aktiviteter bidrar till uppfyllelse av ett miljö- eller socialt mål ska för att räknas som hållbar investeringar, samtidigt inte motverka en hållbar utveckling genom andra delar av sin värdekedja (principen om att ”orsaka inte betydande skada”). För att säkerställa detta tillämpar portföljförvaltaren nedanstående principer:

  1. Exkluderingskriterier direkt och indirekt via fonder för bolag eller emittenter med verksamhet kopplat till kontroversiella sektorer samt specifika  PAI-indikatorer såsom fossila bränslen och kontroversiella vapen.
  2. Exkluderingskriterier för direkta och indirekta investeringar via fonder, i bolag eller emittenter som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner.
  3. Bedömning av att investeringen inte anses orsaka betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI).
  4. Bedömning av vilka produkter och tjänster bolaget i övrigt är involverad i samt om dessa signifikant kan anses motverka en hållbar utveckling.
  5. För investeringar i fonder sker inom ramen för fondurvalsprocessen en analys och bedömning avseende hur fondförvaltaren i respektive fond på ett tillfredställande sätt tillser att de hållbara investeringarna inte orsakar någon betydande skada. Portföljförvaltaren gör, där så är möjligt även en genomlysning på underliggande fonders innehav utifrån ovanstående kriterier.

Investeringsstategi

Hållbarhetsanalys

Hållbarhetsanalys är en integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys där varje investering noga analyseras utifrån relevanta frågor. För fondinvesteringar i portföljen tillämpas  fondurvalsprocessen där utvärderas till exempel hur en fondförvaltare bedriver sin verksamhet, hur förvaltningen arbetar med hållbarhetsfrågor och integrerar dem i sin fondkonstruktion. Vidare analyseras fondens strategi och risker, social och miljömässig påverkan samt till exempel påverkansdialoger. Detta ingriper en analys av fondens hållbara investeringar, policy för god bolagsstyrning samt beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Analysen baseras på information från fondbolaget, externa källor samt genom portföljförvaltarens egna analys.

Dialog med fondbolag

Inom ramen för portföljens investeringsstrategi bedriver portföljförvaltaren en dialog med fondbolag för att säkerställa att den underliggande fonden löpande möter de exkluderingskriterier som uppställts för portföljen.

Exkluderingsstrategi

Portföljen tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi. Strategin omfattar placeringar indirekt via fonder eller direkt i bolag eller emittenter med produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen samt bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

Hur bedömer vi att de bolag vi placerar i följer god praxis för bolagsstyrning?

Genom att välja bort investeringar både direkt och indirekta via fonder i bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner kopplade till exempelvis skatt, arbetstagarnas rättigheter samt korruption och mutor tillses att de bolag portföljförvaltaren placerar i direkt och indirekt via fonder lever upp till gällande praxis vad avser god bolagsstyrning. Utöver den normbaserade exkluderingen har portföljförvaltaren utarbetat ett internt analysverktyg för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten vad avser frågor kopplade till bolagens styrning såsom relationer med anställda, ersättningar, ledning och förvaltningsstrukturer samt efterlevnad av skattelagstiftning. Då portföljen i huvudsak placerar i fonder sker även en genomlysning där så är möjligt av dessa fonder inom ramen analysverktyget. Utfallet av analysen  kan i fall där brister identifieras resultera i dialog och påverkan från portföljförvaltarens sida alternativ exkluderingen där bristerna anses betydande. För investeringar i fonder kontrolleras och utvärderas även inom ramen för fondutvärderingsprocessen fondens policy för att bedöma praxis för god styrning.

Andel hållbara investeringar

Diskretionär portföljförvaltning innehåller en miniminivå av hållbara investeringar på 10 procent per 1 januari 2023.

Övervakning av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Portföljförvaltarens riskkontroll övervakar dagligen att de miljörelaterade/ sociala egenskaper portföljerna främjar efterlevs. Det sker genom kontroll av att portföljerna följer sina bestämmelser om exkludering. Kontrollen avser branscher vi väljer bort och som vi anser riskerar att motverka en hållbar utveckling. Vi följer även upp att portföljernas innehav inte bryter mot internationella normer och konventioner. För ytterligare information se nedan under rubriken ”Metoder”

Följande hållbarhetsindikatorer används för att bedöma de miljörelaterade/sociala egenskaperna hos portföljerna:

Hållbara investeringar

Andel av portföljens värde som är investerat såväl direkt som indirekt via fonder, i hållbara obligationer eller i bolag (samt obligationer emitterade av bolag) som bedöms bidra till ett miljömässigt eller socialt mål enligt Globala målen i Agenda 2030 och/eller EU-taxonomin.

Koldioxidavtryck 

Koldioxidavtryck mätt i som investeringsobjektens växthusgasutsläpp scope 1, 2 och 3 relativt investeringsobjektens företagsvärde (EVIC). 

Växthusgasintensitet

Växthusgasintensitet mätt i som investeringsobjektens växthusgasutsläpp scope 1, 2 och 3 relativt investeringsobjektens intäkter. 

FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Andel av investeringar i investeringsobjekt som har varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

Fossila bränslen

Andel av investeringar såväl direkt som indirekt via fonder i företag eller obligationer emittenter av företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen.

Metoder

Portföljerna placerar, efter genomförd due diligence i såväl interna som externa fonder. Portföljförvaltaren genomför med regelbundna mellanrum en screening av samtliga underliggande fonders innehav för att säkerställa att verksamhet i av portföljerna exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i en underliggande fond. Om ett sådant bolag återfinns i en underliggande fond initieras en dialog med förvaltaren om åtgärdsplan. 

Datakällor och databehandling 

Information om exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från dataleverantören ISS ESG. ISS ESG inhämtar information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen. Portföljförvaltarens riskkontroll tar emot datan och utför den löpande kontrollen av fonden.

Begränsningar i metoder och data

Informationen om de diskretionära portföljernas exponering mot bolag med exkluderade verksamheter är begränsad till information som görs tillgänglig från bolagen själva. Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter. Begränsningen är mest framträdande för bolag med en mindre del av affären mot de exkluderade verksamheterna, exempelvis en dagligvaruhandel som också säljer alkohol. Det är en acceptabel begränsning eftersom den huvudsakliga effekten av fondens strategi nås genom att exkludera bolag med betydande exponering mot de exkluderade verksamheterna. Vidare kan tillgången till publik data saknas från bolag som investeras i vilket gör att den externa ESG-analys vi förlitar oss på får uppskatta omsättningsnivå. Detta kan leda till att nivån både under-och överskattas jämfört med verkligheten. 

Granskning och utvärdering (Due Diligence)

Portföljförvaltaren har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive portfölj beaktas i investeringsbesluten. Beroende på förvaltningsinriktning skiljer sig dessa rutiner åt. För den aktiva allokeringsförvaltningen, vilken investerar i fonder – genomgår alla leverantörer av produkter som portföljförvaltaren investerar i en ODD (Operational Due Diligence) process samt en IDD (Investment Due Diligence) process. Vid både ODD och IDD bedöms hållbarhetsarbetet hos leverantören och produkten (främst fonder). Kvartalsvis utför portföljförvaltning riskkontroller för att säkerställa att samtliga fondinvesteringar har en ODD samt IDD. För samtliga portföljer utför även riskkontroll dagliga kontroller av underliggande tillgångar för att kontrollera att dessa är i linje med de hållbarhetskrav som uppställts för respektive portfölj. För mer information se dokumentet ”Due diligence rutiner”.

Due diligence-rutiner (pdf) Öppnas i nytt fönster

Förändringar

2023-01-01 Implementering av EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR. samt EU-förordningen 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (EU-taxonomin).