Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Hur hanterar Handelsbanken hållbarhetsrisker i portföljförvaltningen
Solpaneler på taket med solnedgång i bakgrunden.

Hållbarhetsrisk: en miljö-, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Hållbarhetsrisker integreras i portföljförvaltningen 

Handelsbanken tar hänsyn till hållbarhetsrisker inom förvaltningen av diskretionära portföljer. Hållbarhetsrisker beaktas även när portföljförvaltaren gör urval och utvärderar fonder och fondbolag till portföljerna inom diskretionär förvaltning. Tillsammans med finansiella kriterier integreras miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i de löpande investeringsbesluten. Detta i enlighet med koncernens policyer och riktlinjer kring hållbarhet. Det medför att branscher och bolag där vi ser förhöjda hållbarhetsrisker eller huvudsakliga negativa konsekvenser inom olika hållbarhetsområden är exkluderade. Vår bedömning är att detta har en positiv inverkan på avkastningen samt reducerar negativ inverkan.

Policy för hållbarhet vägledande 

Investeringar som stödjer en hållbar utveckling är en nödvändighet om vi ska uppfylla Parisavtalets mål och FN:s Globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). En av de största utmaningarna i det arbetet handlar om att stoppa den globala uppvärmningen som ger konsekvenser för världsekonomin i stort inklusive företag i en rad branscher, däribland finansbranschen. Vi strävar efter att verka för ett hållbart värdeskapande i de investeringar vi erbjuder våra kunder inom diskretionär portföljförvaltning. Därför integreras finansiell, social och miljömässig hållbarhet i investeringsbesluten som rör kapitalet.

Handelsbanken har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for Responsible Investments) och FN:s Global Compact och stödjer även OECDs riktlinjer för multinationella företag vilka är vägledande för förvaltningen av de diskretionära portföljerna. Vi arbetar även med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.