Svanenmärket

En fond med Svanenmärket uppfyller stränga miljö- och hållbarhetskriterier.
En man i skogen

Svanenmärket är en bekräftelse på fondens hållbarhet

Svanenmärket

Vad innebär det att en fond är Svanenmärkt?

Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda konsumenter till bra miljöval. Svanenmärket på en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda.

Svanenmärket hjälper oss alla att göra ansvarsfulla val

Svanenmärket möjliggör för investerare att välja mer ansvarsfulla och miljövänliga placeringsprodukter. Svanenmärkningen betyder att fonden placerar i företag som strävar efter att minimera sina miljörisker och som levererar miljömässigt hållbara lösningar. Fonden Handelsbanken Hållbar Energi

Vindkraftverk

Vi fokuserar på lösningar som begränsar klimatförändringen

Fonden Handelsbanken Hållbar Energi placerar globalt i företag som utvecklar eller redan använder teknologier och metoder för att motarbeta klimatuppvärmningen. Ett krav är att det finns ett tydligt samband mellan ett miljöproblem, lösningen på det och investeringen i fonden.

Hållbar Energi var bland de första fonderna som fick Svanenmärket som ett tecken på hållbarhet.


Svanenmärkning förutsätter aktivt hållbarhetsarbete

För att få Svanenmärket ska fonden uppfylla stränga krav

 1. Att välja bort
  Fonden väljer bort de branscher som innebär en stor risk att miljön påverkas negativt, till exempel fossila bränslen, tobak och vapen.
 2. Att välja in
  Fonden väljer in företag med fokus på lösningar för hållbar utveckling. Minst 90 procent av fondens direkta placeringar ska ha genomgått en hållbarhetsanalys.
 3. Att påverka
  Vi för dialoger med företagen och utövar en aktiv ägarroll för att styra företagen i en mer ansvarsfull riktning.
 4. Rapportering
  En årlig rapport om arbetet med hållbarhetsarbetet. Ägandet i de Svanenmärkta fonderna ska publiceras minst fyra gånger per år. 
 5. Kvalitetssäkring
  Svanenmärkets kriterier ska uppfyllas varje år.

Frågor och svar om Svanenmärkta fonder

 • När många sparare, professionella investerare och fondförvaltare tillsammans utnyttjar sin makt är vi övertygade om att det har en effekt. Svanenmärkta fonder har bra förutsättningar att påverka genom att:

  • tydligt visar marknaden vilka branscher som hållbarhetsmässigt inte är tillräckligt bra
  • göra en hållbarhetsanalys av de företag som ingår i fonden och till övervägande del välja in företag med ett starkt hållbarhetsarbete 
  • utöva aktivt ägarskap genom att rösta på bolagsstämmor och ha dialog med företagen.
 • En Svanenmärkt fond ska välja bort de företag och branscher som är minst hållbara. Fonden ska ha en majoritet av sitt kapital investerat i företag med starkt hållbarhetsarbete. Svanenmärket på en fond innebär inte att alla företagen i fonden är hållbara eller utan problem och utmaningar. 

  Svanens krav på fonden syftar till att, genom kundernas investeringar i fonden, påverka marknader, branscher och företag i en mer hållbar riktning.

 • Nej. Hållbarhetsarbetet är lika viktigt i varje fond. Fonder kan ha olika investeringsprocesser, men de utför sitt hållbarhetsarbete med samma metoder och verktyg. En Svanenmärkt fond gör inget annorlunda.

  Svanenmärket är ett erkännande av en extern operatör för vårt hållbarhetsarbete – investeringsprocesserna för dessa fonder har granskats och godkänts. I praktiken är skillnaden att en Svanenmärkt fond ska rapportera mer övergripande om hållbarhetsarbetet.