Kapitalförvaltningsfonder

En kapitalförvaltningsfond är en färdig placeringsportfölj.
Ikon: Portfölj med procenttecken.

En placeringsportfölj med färdig riskspridning

Vi erbjuder fyra kapitalförvaltningsfonder med olika risknivåer att välja mellan. Portföljförvaltaren sprider placeringarna mellan aktier, räntepapper och alternativa tillgångsslag.

Genom att komplettera med alternativa tillgångar i portföljen sprids riskerna ytterligare och ökar möjligheterna till en jämn och god avkastning. Råvaror är exempel på sådana alternativa tillgångar.

Fyra olika fonder

Vi erbjuder möjligheten att välja mellan fyra olika fondportföljer. Fonden Kapitalförvaltning 25 placerar en högre andel av kapitalet i räntebärande tillgångar och har därmed en lägre risknivå. I fonderna Kapitalförvaltning 50 och Kapitalförvaltning 75 blir andelen aktier högre, vilket betyder att risknivån och den förväntade avkastningen ökar. Med Multi Asset 100 får du en fondportfölj normalt med full exponering mot aktiemarknaden, cirka hälften i Norden och resten i övriga världen.

Bra att veta

  • Du väljer en risknivå som passar din ekonomi och spartid.
  • Med en enda fond får du bästa möjliga spridning mellan olika tillgångsslag.
  • Pengarna placeras alltid enligt aktuell marknadssyn.

Så arbetar förvaltningsteamet

Fördelar med Kapitalförvaltningsfonderna

  • Flera olika risknivåer.

  • Olika tillgångsslag ger god riskspridning.

  • Aktiv förvaltning och kontinuerlig uppföljning.

  • Teambaserad analys drar nytta av flera kompetenser.

  • Hållbara fonder ger långsiktigt god avkastning.


Ikon: En graf som slutar i ett löv.

Hållbar fondförvaltning

Hållbara val utan kompromisser

Vi väljer in, väljer bort och påverkar. Vi investerar i Handelsbankens egna och andra fondbolags fonder. Vid valet av objekt analyserar och bedömer vi både fonden och fondbolaget. Vi förutsätter att de bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete och följer internationella konventioner. Därtill bedömer vi hur hållbarheten genomförs i fondförvaltningen.

Valet av produkter och fondförvaltare kräver noggrannhet. Vi väljer de produkter som vi bedömer motsvara fondens avkastnings- och riskprofil. Om två produkter har samma förutsättningar väljer vi den som på lång sikt är mer hållbar.

Vi påverkar och för dialog

Vi strävar efter att påverka andra fondbolag för att de ska förhålla sig till hållbarhet på samma sätt som Handelsbanken. På så sätt kan vi ta in ett bredare urval hållbara fonder i våra fondportföljer. Vi har nyligen fört dialog med en ny ESG-fond. Fonden har en transparent och tydlig hållbarhetsstrategi, och våra portföljförvaltare har därför valt att investera i den.


Teckna fonder på nätet

Kund i Handelsbanken?

I nätbanken är det lätt att börja månadsspara och att teckna fonder. Teckning och inlösen är avgiftsfria på nätet.

Läs mer

Tablett och fruktfat på bordet

Spara skatteeffektivt

I en placeringsförsäkring sparar du så mycket och så ofta du vill. Du kan sprida besparingarna på olika objekt och byta sparobjekt när det sker förändringar på marknaden.
Placeringsförsäkring och -avtal

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

  • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
  • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns kurslistan Öppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.