Ändringar i insättningsgarantin

Insättningsgarantin säkrar finländarnas garantier, om banken är insolvent. Insättningsgarantin i både Finland och Sverige täcker både företagens och privatkundernas ersättningsbara insättningar upp till 100 000 euro.

Insättningsgarantin förändras i samband med genomförandet av affären av Handelsbankens verksamheter

Insättningsgarantin överförs från Sverige till Finland

Insättningar i Handelsbanken omfattas för närvarande av Sveriges insättningsgaranti. De insättningar som efter genomförandet av affären överförs, ersätts i fortsättningen ur Finlands insättningsgarantifond. Förändringen har liten praktisk betydelse. Insättningsgarantierna i Finland och Sverige är mycket likartade, och största delen av kunderna påverkas inte av skillnaderna.

Ur Finlands insättningsgarantifond ersätts en kunds ersättningsbara insättningar i samma bank upp till 100 000 euro. Sveriges insättningsgaranti täcker en kunds ersättningsbara insättningar i Handelsbanken upp till 100 000 euro.

Om kundens insättningar i Handelsbanken och OmaSp/S-Banken överstiger insättningsgarantins maximibelopp på 100 000 euro, kan kunden inom den tidsfrist som anges i brevet kostnadsfritt och utan att hindras av insättningsvillkoren säga upp eller överföra sin insättning i Handelsbanken inklusive upplupen ränta till en annan bank till den del kundens sammanlagda insättningar i Handelsbanken och OmaSp/S-Banken överstiger insättningsgarantins maximibelopp. Vi informerar mer om detta i våra kundmeddelanden.

Efter att affären har genomförts täcks kundens ersättningsbara insättningar i sin helhet ur Finlands insättningsgarantifond upp till 100 000 euro.

Intäkter från försäljning av bostad

Till den del som insättningarna grundar sig på medel som har erhållits från försäljning av en bostad som varit i eget bruk och ifrågavarande medel ska användas för att köpa en ny bostad för eget bruk ersätts sådan insättning till fullt belopp ur Finlands insättningsgarantifond. I Sveriges insättningsgarantisystem tillämpas ifrågavarande insättningsgaranti till fullt belopp under 12 månaders tid räknat från den dag då medlen från försäljningen av bostaden sattes in på kontot, medan motsvarande tid i Finlands insättningsgarantisystem är sex månader räknat från den dag då medlen sattes in på kontot. 

När insättningarna överförs från Handelsbanken till OmaSp/S-Banken och därmed inte längre omfattas av Sveriges insättningsgaranti övergår insättningarna till att ersättas från Finlands insättningsgarantifond, räknas den ovan nämnda fristen på sex månader från den dag då medlen från försäljningen av bostaden ursprungligen sattes in på kontot. Om det vid den tidpunkt då kontona överförs från Handelsbanken till OmaSp/S-Banken har gått mer än sex månader sedan dessa medel sattes in på kontot omfattas insättningen endast av den ovan beskrivna allmänna insättningsgarantin. I det här fallet täcker insättningsgarantin insättningarna i OmaSp/S-Banken upp till totalt 100 000 euro. 

I och med genomförandet av affären upphör likaså den förhöjda insättningsgarantin enligt Sveriges insättningsgarantisystem för konsumentinsättningar av medel som grundar sig på annat än försäljning av egen bostad, och i stället omfattas insättningarna av Finlands insättningsgaranti som ersätter insättningarna i OmaSp/S-Banken upp till 100 000 euro.

Tilläggsinformation: