Information om följder av kriget i Ukraina

Så här påverkar kriget i Ukraina ekonomin, marknaden och betalningar
Ukrainsk stad på vintern

Handelsbankens inställning till investeringar i Ryssland

Ikon information

Handelsbanken avvecklar alla ryska innehav

Handelsbanken har beslutat att avveckla all exponering mot Ryssland i sina fonder så fort som förutsättningarna och regelverken tillåter.

Totalt ryskt innehav är nu cirka 0,03 procent av förvaltat kapital. Så snart handeln på den ryska börsen återupptas och fungerar avser Handelsbanken att avveckla de sista innehaven på ett kontrollerat sätt.

Sedan årsskiftet har Handelsbanken Fondbolag minskat innehaven i ryska värdepapper med närmare en miljard till ca 270 miljoner kronor (på priser som noterades dagen innan Moskva-börsen stängde). Alla innehav i ryska obligationer har avvecklats.


Ikoni: En hjärta i handen

Hur kan jag stödja Ukrainas befolkning?

Så här deltar du tryggt i insamlingar

Det enklaste och tryggaste sättet att hjälpa Ukrainas befolkning är att donera pengar till en välkänd hjälporganisation. Organisationernas verksamhet är genomskinlig och de har den erfarenhet och logistik som behövs på krisområdena. Då kan du känna dig trygg med att hjälpen når fram. Till exempel Finans Finland har samlat en lista över etablerade och ansvarsfulla hjälporganisationer på sin webbsida.  

Tyvärr uttnyttjar bedragare situationen i Ukraina. Förhåll dig därför kritiskt till länkar som sprids på nätet eller via sociala medier och var extra uppmärksam när du skickar pengar eller ger dina kortuppgifter.


Sanktioners inverkan på betalningar och kortköp

 • Man kan inte betala eller ta ut kontanter med Handelsbankens kort i Ryssland. Det går inte heller att betala med våra kort i ryska nätbutiker.  
 • Nej. Från och med 28.2.2022 stängs alla möjligheter för våra kunder att göra betalningar till och från Ryssland och Belarus. Bakgrunden är de nya sanktionerna mot Ryssland och Belarus från EU och USA är omfattande och på sina ställen väldigt komplexa i sin utformning i kombination med de extremt höga risker som finns i dessa transaktioner.
 • Som en reaktion på Rysslands invasion av Ukraina har västvärldens infört nya sanktioner mot Ryssland och Belarus. Flera av dessa sanktioner är påbyggnad av befintliga sanktionsprogram mot Ryssland och Belarus men många av dessa är helt nya. De nya sanktionerna mot Ryssland och Belarus från EU och USA är omfattande och på sina ställen väldigt komplexa i sin utformning. De nuvarande undantagen uppfyller inte kraven enligt dessa nya sanktioner och kommer därför att återkallas. 
 • Det bästa sättet att skänka pengar till Ukrainas befolkning är via hjälporganisationer som exempelvis Röda Korset, Unicef och Rädda Barnen som ser till att stödet kommer rätt. På Finanssiala ry:s webbsida finns nyttig information om hur du tryggt kan delta i hjälpsamlingar samt andra aktuella frågor och svar (på finska).  
   
  Det går dock tillsvidare att göra betalningar till Ukraina med kort. Som vanligt ska du vid kortköp online vara vaksam med hur du hanterar dina kortuppgifter och säker på vem du skickar pengar till. 
 • Beviljade undantag gäller inte längre då de inte uppfyller de nya sanktionskraven. 

Hur kan jag tänka kring mitt sparande?

 • Det finns inget generellt svar. Ett gott råd i sådana här situationer är att fundera över hur din sparstrategi ser ut. Varför sparar du och när behöver du pengarna?. Pengar som du kan vilja använda inom något år eller två bör överhuvud taget inte placeras i aktier. Är du däremot långsiktig och har en lämplig risknivå i dina placeringar finns det knappast någon anledning att göra några stora förändringar. Är man långsiktig är aktiesparande mindre riskfyllt än man kan tro. Historiskt sett brukar olika konflikters inverkan på placeringsmarknaden förbli relativt liten och kortvarig.

 • Man ska veta att det är mycket svårt att tajma marknaden. Visst kan det vara lockande att sälja i orostider med målet att köpa tillbaka aktierna billigare om ett tag men erfarenheter visar att den typen av strategier ofta blir kostsamma. Även om man lyckas ”tajma” och aktierna går ned efter att man sålt har man ytterligare ett svårt beslut framför sig och det är att bestämma när man ska köpa tillbaka aktierna igen. Risken är att man missar en stor del, av eller i värsta fall hela, den påföljande uppgången.

 • En av fördelarna med månadssparande i aktiefonder är att man automatiskt köper andelar både när börsen stiger och när börsen sjunker, vilket innebär att anskaffningsvärdet jämnas ut över tiden. Om börserna faller och därmed även andelsvärdet i aktiefonder innebär det att man får fler andelar för den fasta summa som månadssparas. Historiskt har ofta de bästa månadsöverföringarna gjorts i samband med stora kriser där aktiemarknaden fallit kraftigt. För den som är långsiktig finns det därför inget skäl att avbryta sitt månadssparande.

 • Det är viktigt att man i sitt sparande ser till att man har en risknivå och avkastningspotential som man är bekväm med. Ta reda på vilken risknivå som du är bekväm med och håll fast vid den i såväl upp- som nedgångar. Fördela sparandet mellan olika marknader och typer av placeringar. En god riskspridning kommer aldrig att skydda dig helt mot nedgångar, men däremot minska risken för att du utsätts för ett kraftigt fall som blir svårt eller tar lång tid att ta tillbaka.

 • Följande Handelsbanksfonder har ryska innehav per 28.2.2022:

  • EMEA Tema (ca 9 procent ryska aktier)
  • Emerging Markets Index (under 1 procent)
  • Global Index Criteria (under 0,5 procent)
  • Tillväxtmarknad Tema (cirka 0,5 procent)

  Som en konsekvens av handelsrestriktioner på Moskvabörsen, med påföljande värderingsosäkerhet, var fonden stängd för handel 28 februari - 15 mars 2022. Förvaltningsavgift har inte tagits under perioden som fonden varit stängd. Vår värdering av fondens ryska innehav är i nuläget nära noll. 

  Vi kommer att sälja fondens ryska innehav så snart förutsättningarna medger detta. Inga nyinvesteringar i Ryssland kommer att ske.

Handelsbankens inställning till investeringar i Ryssland

 • Sedan årsskiftet har Handelsbanken minskat sitt innehav i ryska värdepapper med närmare en miljard till cirka 270 miljoner kronor. Alla innehav i ryska obligationer har avvecklats.

  I dag känner vi nog alla samma sak. Vi har haft en exponering, om än begränsad, mot ryska värdepapper i våra fonder. Vi vill inte längre äga ryska tillgångar och därför avvecklar vi de sista innehaven så fort som förutsättningarna och regelverken tillåter. Utifrån det vi vet nu önskar vi naturligtvis att vi hade gjort detta tidigare.

 • Bakgrunden till att Handelsbanken, och andra, haft investeringar i Ryssland är att även om landet under ett antal år varit föremål för sanktioner så har de samtidigt varit en del av den internationella finansmarknaden. Det har funnits växande ekonomiska relationer, inte minst till exempel vad gäller energi och export till EU, med Ryssland.

  Handelsbanken har följt gällande regelverk och internationella sanktioner men började redan för en tid sen av andra skäl minska våra innehav, bland annat i Sperbank. Fonderna har också haft en liten post obligationer som legat i en fond med inriktning mot flera tillväxtmarknader. Posten är såld men det borde gjorts tidigare.

  Generellt fokuserar exkluderingkriterier idag främst på bolag eller sektorer. Vi kommer behöva granska också länder på ett annat sätt framöver. Vår ambition är att minska den sista exponering vi har mot Ryssland med ambitionen att avveckla de sista innehaven så fort som förutsättningarna och regelverken tillåter.

 • Vid årsskiftet uppgick innehav i ryska värdepapper i Handelsbankens fonder till 1,2 miljarder kronor, jämfört med fondbolagets totala förvaltade kapital på 900 miljarder. Nu uppgår det totala innehavet i ryska värdepapper till cirka 270 miljoner kronor.

  Som en konsekvens av handelsrestriktioner på Moskvabörsen, med påföljande värderingsosäkerhet, var fonden EMEA Tema stängd för handel 28 februari - 15 mars 2022. Vi avvecklar så snart som regelverken tillåter de ryska innehaven i Emerging Markets Index, Global Index Criteria och Tillväxtmarknad Tema, som understiger 1 procent. Alla innehav i ryska obligationer har avvecklats.

  Vi varken har eller har haft bolag i Ryssland som är otillåtna att äga enligt EU:s sanktionslista. Vi fortsätter givetvis att följa alla gällande regelverk och beslutade sanktioner. 

 • Ryssland har under nästan ett decennium varit föremål för sanktioner. Sedan 2014 har EU haft en sanktionslista som vi och finansbranschen följt. Samtidigt har Ryssland varit en del av den internationella finansmarknaden. Nu är läget helt förändrat och därför minskar vi vår exponering mot Ryssland så snabbt som möjligt.

  I dagsläget äger Handelsbankens fonder inte någon rysk statsobligation. Innan invasionen ägde vi obligationer i vår fond Tillväxtmarknad obligation. Sedan årsskiftet har vi ökat takten i att minska vår exponering gentemot Ryssland. 

 • Global Index Criteria har omfattande exkluderingskriterier för bolags verksamhet och utesluter sedan en lång tid flera ryska bolag mot bakgrund av dessa. Av fondens cirka 2 000 innehav så har vi sex ryska innehav, vilka utgör cirka 0,1 procent av fondens värde. Dessa bolag har inte varit sanktionerade för ägande. 

 • I dag känner vi nog alla samma sak. Vi vill inte längre äga ryska tillgångar och därför avvecklar vi våra innehav så fort som förutsättningarna och regelverken tillåter.

  Vi avvecklar investeringar i fonder med rysslandsexponering med ambitionen att minimera förluster för våra kunders sparande, vilket också är ett lagkrav.

Följderna av Rysslands krigsaktioner

 • Rysslands krig i Ukraina samt krigets ekonomiska konsekvenser bidrar till en avmattning av den globala tillväxten och driver upp den redan höga inflationen ännu mer. En av de mest synliga effekterna är de kraftigt stigande priserna på inte minst energi och livsmedel. Ryssland och Ukraina är stora exportörer av vete och majs. Ryssland, å sin sida, är en viktig leverantör av olja, gas och metaller. Minskade leveranser av dessa råvaror har drivit upp inflationen, vilket urholkar hushållens disponibla inkomster och kommer att begränsa hushållens konsumtion. På grund av hög inflation höjer centralbankerna räntor i flera länder. 

  Dessutom kan oron för kriget och dess ekonomiska konsekvenser leda till att företag och konsumenter skjuter upp investeringar och konsumtion. Vi förväntar dock oss att en mer expansiv finanspolitik kommer att stödja efterfrågan i viss utsträckning. Ett flertal EU-länder har meddelat att de kommer att lägga mer pengar på försvaret, att ta emot flyktingar från Ukraina och ge stöd till hushållen.

 • Krigets inverkan på den finska ekonomin syns i den minskade utrikeshandeln, den ökade geopolitiska osäkerheten och den högre inflationen. Vi förutspår att den finska ekonomin växer med 1,8 procent år 2022.

  Exporten till Ryssland minskar avsevärt på grund av de ekonomiska sanktionerna och kan komma att ligga praktiskt taget på noll. Också den avtagande ekonomiska tillväxten på övriga exportmarknader tillsammans med knutorna på leveranskedjorna bidrar till dalande export. Å andra sidan tror vi att de finländska exportbolagen kommer att finna nya marknader efter att exporten till Ryssland har avstannat. 

  Konsumenternas förtroende rasade i mars-april som följd av den osäkerhet som den ryska invasionen av Ukraina förorsakat. Utsikterna för den privata konsumtionen är därför dystrare. Dessutom har kriget ökat inflationen också i Finland. Inflationen får skjuts av framför allt det dyrare boendet och stigande priser på mat och kommunikationer, något som minskar hushållens reala köpkraft. 

  Innan kriget bröt ut förutspådde vi att investeringarna ökar kraftigt i år. Den ökade osäkerheten, men också materialbristen och allt högre priser på material kan få företagen att skjuta upp sina investeringar. Å andra sidan får investeringarna stöd av den rekordhöga kapacitetsutnyttjandegraden och den gröna omställningen men även av de ökande försvarsutgifterna, som sätter fart på offentliga investeringar.   

 • Rysslands krig i Ukraina har påtagliga negativa inverkningar på euroområdet: högre inflation,  bromsande ekonomisk tillväxt samt hushållens minskade konsumtion. Såväl stigande energipriser som störningar i leveranskedjan orsakar fortfarande kostnadstryck och påskyndar inflationen.   

  Trots att tillväxten saktar ner blir den Europeiska centralbanken (ECB) tvungen att strama åt politiken snabbare än vad den hittills har signalerat. Vi förväntar oss att ECB i juli höjer insättningsräntan med 0,25 procent. Efter det förväntar vi oss ytterligare fyra räntehöjningar fram till första kvartalet 2023. ECB:s penningpolitiska åtstramning försvagar ytterligare efterfrågan från hushållen. 

 • Som första reaktion till kriget sjönk både de långa och korta räntorna. Efter inflationsspurten har situationen på räntemarknaden ändrats fullständigt, och de långa räntorna har under våren stigit kraftigt. Prissättningen på räntemarknaden indikerar också fortsatta räntehöjningar av ECB i år, och därför har den mycket vanliga bolåneräntan 12 månaders euribor stigit under april-maj. Efter mitten av maj låg 12 månaders euriborränta på 0,30 procent. I marknadsräntorna är trenden fortsatt uppgående. 

Handelsbankens ekonomer

Timo Hirvonen

Ansvarsbegränsning

Den historiska avkastningen på ett finansiellt instrument är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på instrumentet kan stiga och sjunka i värde och du kan förlora en del av eller hela det investerade kapitalet. Innehållet på denna sida ska inte ses som personlig placeringsrådgivning eller en placeringsrekommendation.